top of page
309467161_450092430520846_4040353995365503842_n-transformed (1).jpeg

Ysgol Awel y Mynydd

PARCH / TEGWCH / GONESTRWYDD

RESPECT / FAIRNESS / HONESTY

About us: Welcome
About us: Activities

Croeso Cynnes i bawb

Diolch am ystyried Ysgol Awel y Mynydd fel ysgol i'ch plant.


Mae’n bleser gennym rannu gyda chi ychydig o’r hyn y gallwn ei gynnig i’n disgyblion. Hefyd i’ch sicrhau, ar ôl dewis Ysgol Awel y Mynydd i’ch plentyn, y byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eu bod yn cael y dechrau gorau oll mewn bywyd ac yn edrych yn ôl ar eu haddysg gynnar gyda hoffter, hapusrwydd a balchder!
Ein blaenoriaeth yw darparu amgylchedd gofalgar, hapus a diogel i'ch plentyn, gydag ystod eang o brofiadau dysgu sy'n eu galluogi i dyfu'n ddinasyddion annibynnol, cyfrifol yr 21ain Ganrif. Dim ond gyda phartneriaeth agos rhieni y gallwn gyflawni hyn ac anelwn weithio gyda chi er mwyn gwneud hynny.

Dewis Ffrwd Iaith


Rydym yn unigryw yn y Sir ac o bosib yng Ngogledd Cymru gan ein bod yn gallu cynnig dewis iaith i unrhyw deulu ar gyfer dysgu yn Awel y Mynydd. Un ysgol yw ein hysgol ni ond mae gennym ni ddwy ffrwd iaith.


Mae ein ffrwd Gymraeg yn cynnig dwyieithrwydd go iawn. Dwy iaith, dwywaith y dewis, dwywaith y cyfle. Bydd y plant sy’n mynychu’r ffrwd Gymraeg yn cael eu haddysgu yn Gymraeg yr holl ffordd drwy’r ysgol ac mae bron pob plentyn wedyn yn mynychu ein Hysgol Uwchradd Gymraeg - Ysgol y Creuddyn. Bydd y plant yn gadael gyda'r gallu i siarad, ysgrifennu, gwrando a dysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd y plant, os ydynt yn parhau i ysgol uwchradd Gymraeg, yn gallu byw a gweithio yng Nghymru a manteisio’n llawn ar unrhyw gyfle a ddewisant.


Mae ein ffrwd Dysgwyr Cymraeg hefyd yn cynnig dwyieithrwydd lle dysgir y Gymraeg fel ail iaith. Dysgir y mwyafrif helaeth o’u pynciau i’r plant trwy gyfrwng y Saesneg a byddant yn dysgu ac yn cael eu trochi mewn Cymraeg bob dydd a chael gwersi Cymraeg i ddatblygu a gloywi eu sgiliau dwyieithog. Mae bron pob un o’n plant yn y ffrwd Dysgwyr yn symud i Ysgol Uwchradd Aberconwy.


Nid oes angen gwneud eich dewis iaith ar unwaith ac nid yw’r iaith rydych yn ei siarad gartref yn effeithio ar eich dewis. Pan ddaw’n amser dewis wrth i’r plant ddod i blwyddyn Derbyn, rydym yma i gefnogi a thrafod eich dewisiadau gyda chi a’r plant. Rydym yma i sicrhau bod y plant yn cyrraedd eu llawn botensial, beth bynnag fo’ch dewis. Byddwn bob amser yn gwrando arnoch, yn eich cefnogi ac yn rhannu ein hysgol gyda chi.


Mae anghenion eich plentyn yn ganolog i’n nodau, ein cynllunio, datblygiad, y gymuned a byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau’r gorau iddyn nhw i gyd!
Diolch yn garedig am gymryd yr amser i edrych ar Ysgol Awel y Mynydd. Cofiwch gysylltu â ni os hoffech drafod eich opsiynau neu ofyn unrhyw gwestiynau.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Ysgol Awel y Mynydd

Diolch yn fawr iawn


Mr Ed Barnes
Pennaeth

Sut i ymuno ein ysgol / How to join our school

Trosglwyddo o ysgol i ysgol / Symud i Gonwy

1. Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau , neu lawrlwythwch Ap Conwy.

2. Cysylltwch a'r Syddog Derbyniadau ar 01492 575031 i wneud cais am gopi papur

Transfer between Schools / Moving into Conwy

1. Dowload a form or complete online at www.conwy.gov.uk/admissions , or download the Conwy App.
2. Contact the Admissions officer on 01492 575031 to request a paper form.

About us: Apply Now

Derbyniadau  Medi / September Admissions 2022 - Meithrin / Nursery

SUT I WNEUD CAIS AM LE MEITHRIN MEWN YSGOL / HOW TO APPLY FOR A SCHOOL NURSERY PLACE

1. Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau , neu lawrlwythwch Ap Conwy.

2. Cysylltwch a'r Syddog Derbyniadau ar 01492 575031 i wneud cais am gopi papur

DYDDIADAU PWYSIG

Dyddiad Cau - 17 Chwefror 2023

Rhoir gwybod i rieni am y canlyniad erbyn  - 4 Mai 2023

     *********************************************

1. Dowload a form or complete online at www.conwy.gov.uk/admissions , or download the Conwy App.

2. Contact the Admissions officer on 01492 575031 to request a paper form.

IMPORTANT DATES

Closing Date - 17 February 2023

Parents informed of outcome by - 4 May 2023

admission welsh.jpg
admission eng.jpg
About us: Admissions

Derbyniadau  Medi / September Admissions 2022 - Derbyn / Reception

SUT I WNEUD CAIS AM LE MEWN DOSBARTH DERBYN / HOW TO APPLY FOR A RECEPTION PLACE

1. Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau , neu lawrlwythwch Ap Conwy.

2. Cysylltwch a'r Syddog Derbyniadau ar 01492 575031 i wneud cais am gopi papur

DYDDIADAU PWYSIG

Dyddiad Cau - 18 Tachwedd 22

Rhoir gwybod i rieni am y canlyniad erbyn  -  17 Ebrill 2023

     *********************************************

1. Dowload a form or complete online at www.conwy.gov.uk/admissions , or download the Conwy App.

2. Contact the Admissions officer on 01492 575031 to request a paper form.

IMPORTANT DATES

Closing Date - 18 November 2022

Parents informed of outcome by - 17 April  2023

Screenshot (9).png
Screenshot (8).png
About us: Admissions

Contact Us

Ysgol Awel y Mynydd
Sarn Mynach,
Llandudno Junction
LL31 9RZ, UK

01492 577100 / 577103

logo_edited.jpg
About us: Contact
bottom of page