download.jpeg

Ysgol Awel y Mynydd

Croeso Cynnes i bawb

Diolch am ystyried Ysgol Awel y Mynydd fel ysgol i'ch plant.


Mae’n bleser gennym rannu gyda chi ychydig o’r hyn y gallwn ei gynnig i’n disgyblion. Hefyd i’ch sicrhau, ar ôl dewis Ysgol Awel y Mynydd i’ch plentyn, y byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eu bod yn cael y dechrau gorau oll mewn bywyd ac yn edrych yn ôl ar eu haddysg gynnar gyda hoffter, hapusrwydd a balchder!
Ein blaenoriaeth yw darparu amgylchedd gofalgar, hapus a diogel i'ch plentyn, gydag ystod eang o brofiadau dysgu sy'n eu galluogi i dyfu'n ddinasyddion annibynnol, cyfrifol yr 21ain Ganrif. Dim ond gyda phartneriaeth agos rhieni y gallwn gyflawni hyn ac anelwn weithio gyda chi er mwyn gwneud hynny.

Dewis Ffrwd Iaith


Rydym yn unigryw yn y Sir ac o bosib yng Ngogledd Cymru gan ein bod yn gallu cynnig dewis iaith i unrhyw deulu ar gyfer dysgu yn Awel y Mynydd. Un ysgol yw ein hysgol ni ond mae gennym ni ddwy ffrwd iaith.


Mae ein ffrwd Gymraeg yn cynnig dwyieithrwydd go iawn. Dwy iaith, dwywaith y dewis, dwywaith y cyfle. Bydd y plant sy’n mynychu’r ffrwd Gymraeg yn cael eu haddysgu yn Gymraeg yr holl ffordd drwy’r ysgol ac mae bron pob plentyn wedyn yn mynychu ein Hysgol Uwchradd Gymraeg - Ysgol y Creuddyn. Bydd y plant yn gadael gyda'r gallu i siarad, ysgrifennu, gwrando a dysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd y plant, os ydynt yn parhau i ysgol uwchradd Gymraeg, yn gallu byw a gweithio yng Nghymru a manteisio’n llawn ar unrhyw gyfle a ddewisant.


Mae ein ffrwd Dysgwyr Cymraeg hefyd yn cynnig dwyieithrwydd lle dysgir y Gymraeg fel ail iaith. Dysgir y mwyafrif helaeth o’u pynciau i’r plant trwy gyfrwng y Saesneg a byddant yn dysgu ac yn cael eu trochi mewn Cymraeg bob dydd a chael gwersi Cymraeg i ddatblygu a gloywi eu sgiliau dwyieithog. Mae bron pob un o’n plant yn y ffrwd Dysgwyr yn symud i Ysgol Uwchradd Aberconwy.


Nid oes angen gwneud eich dewis iaith ar unwaith ac nid yw’r iaith rydych yn ei siarad gartref yn effeithio ar eich dewis. Pan ddaw’n amser dewis wrth i’r plant ddod i blwyddyn Derbyn, rydym yma i gefnogi a thrafod eich dewisiadau gyda chi a’r plant. Rydym yma i sicrhau bod y plant yn cyrraedd eu llawn botensial, beth bynnag fo’ch dewis. Byddwn bob amser yn gwrando arnoch, yn eich cefnogi ac yn rhannu ein hysgol gyda chi.


Mae anghenion eich plentyn yn ganolog i’n nodau, ein cynllunio, datblygiad, y gymuned a byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau’r gorau iddyn nhw i gyd!
Diolch yn garedig am gymryd yr amser i edrych ar Ysgol Awel y Mynydd. Cofiwch gysylltu â ni os hoffech drafod eich opsiynau neu ofyn unrhyw gwestiynau.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Ysgol Awel y Mynydd

Diolch yn fawr iawn


Mr Geraint Evans
Pennaeth

 

Gofal plant

Rydym yn darparu gofal cofleidiol llawn i blant 3-11 oed. Mae gennym Cylch Meithrin a Playgroup ar safle’r ysgol yn ogystal â chlwb ar ôl ysgol. Mae gennym ni hefyd Ti a Fi ar gyfer babanod a phlant bach newydd. Gweler y ddolen uchod am fwy o wybodaeth.

 
logo_edited_edited.jpg

A Warm Welcome to you all

Thank you for considering Ysgol Awel y Mynydd as a school for your children.


We are pleased to share with you some of what we can offer our pupils and to assure you that having chosen Ysgol Awel y Mynydd for your child we will do our utmost to ensure that they will receive the very best start in life and will look back at their early education with fondness, happiness and pride!


Our priority is to provide a caring, happy and secure environment for your child, with a wide range of learning experiences allowing them to grow into independent, responsible 21st Century citizens. We can only achieve this with close parental partnership and we aim to work with you in order to do so.


Choosing a Language Stream


We are unique in the County and possibly in North Wales in that we can offer all families a choice of language options for learning at Awel y Mynydd. Our school is one school with two separate language streams.


Our Welsh language stream offers true bilingualism. Twice the languages, twice the choice, twice the opportunities. The children that attend the Welsh stream will be taught in Welsh right the way through school and nearly all children then attend our Welsh High School – Ysgol y Creuddyn. The children will leave with ability to speak, write, listen and learn in both Welsh and English. The children will, if they continue onto a Welsh high school, be able to live and work in Wales whilst taking full advantage of any opportunity that they choose.


Our Welsh Learner stream also offers bilingualism where Welsh is taught as a second language. The children will be taught the vast majority of their subjects through the medium of English and will learn and be immersed in everyday Welsh and have Welsh lessons to develop and improve their bilingual skills. The children will leave with a level of Welsh that will inspire them to hopefully continue speaking Welsh and utilise all their skills as they continue through their lives. Nearly all of our children in the Learner stream move onto Ysgol Aberconwy High School.


Your language choice need not be made right away and the language you speak at home doesn’t affect your choice. When it’s time to choose as the children enter their Reception year, we are here to support and discuss with you what the best choice for your child/ren will be. We are here to ensure that the children achieve their full potential, whatever your choice. We will always listen to, support and share our school with you.


Your child’s needs are central to our aims, our planning, development, the community and we will work hard to ensure the very best for them all!
Thank you kindly for taking the time to look at Ysgol Awel y Mynydd. Please remember to contact us if you would like to discuss your options or ask any questions.

We look forward to seeing you at Ysgol Awel y Mynydd

Thank you


Mr Geraint Evans
Head teacher

 

Childcare

We provide full wrap around care for children aged 3-11 years old. We have a Cylch Meithrin and Playgroup on the school site as well as an after-school club. We also have Ti a Fi for babies and toddlers. Please see the link above for information.

 
 
logo_edited_edited.jpg

STAFF

7ae4046fc44baf3ca5c7201e1d1c4f3b.jpg

LLYWODRAETHWYR / GOVERNORS

File Folders

Policies & Procedures

Derbyniadau  Medi / September Admissions 2022 - Meithrin / Nursery

SUT I WNEUD CAIS AM LE MEITHRIN MEWN YSGOL / HOW TO APPLY FOR A SCHOOL NURSERY PLACE

1. Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau , neu lawrlwythwch Ap Conwy.

2. Cysylltwch a'r Syddog Derbyniadau ar 01492 575031 i wneud cais am gopi papur

DYDDIADAU PWYSIG

Dyddiad Cau - 18 Chwefror 2022

Rhoir gwybod i rieni am y canlyniad erbyn  - 6 Mai 2022

     *********************************************

1. Dowload a form or complete online at www.conwy.gov.uk/admissions , or download the Conwy App.

2. Contact the Admissions officer on 01492 575031 to request a paper form.

IMPORTANT DATES

Closing Date - 18 February 2022

Parents informed of outcome by - 6 May 2022

Admission information for nursery_1.jpg
Admission information for nursery_2.jpg
 

Derbyniadau  Medi / September Admissions 2022 - Derbyn / Reception

SUT I WNEUD CAIS AM LE MEWN DOSBARTH DERBYN / HOW TO APPLY FOR A RECEPTION PLACE

1. Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau , neu lawrlwythwch Ap Conwy.

2. Cysylltwch a'r Syddog Derbyniadau ar 01492 575031 i wneud cais am gopi papur

DYDDIADAU PWYSIG

Dyddiad Cau - 19 Chwefror 2022

Rhoir gwybod i rieni am y canlyniad erbyn  -  19 Ebrill 2022

     *********************************************

1. Dowload a form or complete online at www.conwy.gov.uk/admissions , or download the Conwy App.

2. Contact the Admissions officer on 01492 575031 to request a paper form.

IMPORTANT DATES

Closing Date - 19 February 2022

Parents informed of outcome by - 19 April  2022

Admission information for Reception_1.jpg
Admission information for Reception_2.jpg
 

Contact Us

Ysgol Awel y Mynydd
Sarn Mynach,
Llandudno Junction
LL31 9RZ, UK

01492 577100 / 577103

 
 

Gwybodaeth / Information

keep%20wales%20safe_edited.jpg

Canllawiau Llywodraeth Cymru Coronafeirws (COVID-19)

Welsh Government guidance Coronavirus (COVID-19)

welsh gov logo.png