top of page

Cynwysion 
defnuddiol ar gyfer y cwpwrd bwyd & Gair o Cyngor ar siopa

Cynwysion defnuddiol ar gyfer y cwpwrdd bwyd 

Tuniau – cawl cyddwys, ffa pob, llysiau mewn dwr, tomatos wedi’u torri, tiwna, macrell, sardins ac eog, ffrwythau

 mewn sudd naturiol, llefrith anwedd, corbys e.e.e gwygbys, ffa Ffrengig 

Poteli, jariau a chartonau – olew blodau haul/llysiau, passata, piwri tomato, chwistrell olew, betys, mayonnaise 

Bwydydd sych a phacedi – pasta / spaghetti, corbys sych e.e. ffacbys, bara a baciwyd dan wactod/neu sydd wedi’i goginio’n rhannol a tortillas, reis, blawd (blawd codi a phlaen), grawnfwydydd/uwd, ffrwythau sych, siwgr, grisialau jeli, nwdls, powdwr

cwstard, blawd corn, powdwr codi, soda pobi 

I roi blas ar fwyd – perlysiau a sbeisys – yn cynnwys perlysiau cymysg, rhosmari, teim, oregano, tyrmerig, paprica powdwr cyri, powdwr chilli, ewin garlleg, sbeisys cymysg, cwmin, sinamon, 

ciwbiau stoc, piwri garlleg, pupur du, saws Swydd Caerwrangon, Saws soi, rhinflas fanila, persli, cennin syfi 

GAIR O GYNGOR AR SIOPA 

* Cymerwch amser i gynllunio prydau’n wythnosol 

* Ysgrifennwch restr a chadwch ati (dylai hyn eich atal rhag pryny gormod) 

* Ceisiwch beidio a siopa pan fydd arnoch eisiau bwyd 

* Neilltuwch faint o arian sydd ar gael i’w wario ar fwyd bob wythnos 

* Ceisiwch osgoi brandiau; fel arfer maen nhw’n ddrutach na chynnyrch yr archfarchnad ei hun, ac yn aml iawn, ychydig iawn o wahaniaeth sydd yn y safon 

* Edrychwch ar y silffoedd sy’n uwch neu’n is na lefel y llygaid – mae cynnyrch heb frand ynfod ar y silffoedd hyn 

* Ewch i farchnadoedd neu gydweithredfa fwyd leol i siopa, maen nhw’n rhatach nag archfarchnadoedd yn aml 

* Ewch i siopa ar ddiwedd y dydd i gael bargeinion, gan fod pris rhai bwydydd yn tueddu i gael eu 

gostwng erbyn hynny (ond gwiriwch y dyddiadau!) 

* Peidiwch ag anghofio’r arweiniad goleuadau traffig ar gyfer braster, siwfr a halen 

* Prynwch gynhwysion y cwpwrdd bwyd pan fydd cynigion arbenning arnynt

Gair o Cyngor ar siopa / Shopping Tips: Text

Handy Store Cupboards ingredients & Shopping Tips

Handy Store cupboard ingredients 

Tins – condensed soup, baked beans, vegetables in water, chopped tomatoes, tuna, mackerel, sardines and salmon, fruit in natural juices, evaporated milk, pulses – eg chickpeas, kidney beans. 

Bottles, jars & cartons – sunflower/vegetable oil, passata, tomato puree, spray oil, beetroot, mayonnaise 

Dried goods & packets – pasta/spaghetti, dried pulses eg lentils, vacuum packed/part baked bread and bread wraps, rice, flour (self-raising and plain), cereal/porridge oats, dried fruit, sugar, jelly crystals, noodles, custard powder, cornflour, baking powder, bicarbonate of soda 

Flavours and seasonings – herbs and spices – including mixed herbs, rosemary, thyme, oregano, turmeric, paprika, curry powder, chilli powder, garlic cloves, mixed spice, cumin, cinnamon, stock cubes, garlic puree, black pepper, Worcestershire sauce, soy sauce, vanilla essence, parsley, chives 

SHOPPING TIPS 

* Take time to plan meals weekly 

* Write a list and stick to it (this should stop excess buys) 

* Try not to shop when you are hungry 

* Set aside the amount of money available to spend each week on food 

* Steer clear of brands; they are usually more expensive than supermarkets own label products, and often there is little difference in quality 

* Check the shelves that are higher or lower than eye level – non-branded products tend to be on these shelves 

* Shop at markets or local community food co-ops, they can often be cheaper than supermarkets 

* Shop at the end of the day and grab some bargains as food tends to be reduced then (check use by dates) 

* Don’t forget your traffic light labelling guide for fat, sugar and salt 

* Build up store cupboard ingredients when on offer 

Gair o Cyngor ar siopa / Shopping Tips: Text

Tudalen Nesaf / Next page

Gair o Cyngor ar siopa / Shopping Tips: Text
bottom of page