top of page
Screenshot (14)_edited.jpg

Disgyblion / Pupils

Mae plant Ysgol Awel y Mynydd yn chwarae rhan annatod yn eu haddysg. O benderfynu pa bynciau y byddent yn mwynhau eu dysgu i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar yr ysgol gyfan gyda'r Cyngor Ysgol, mae’r plant yn chwarae rol annatod.


Addysgir technegau a medrau asesu ar gyfer dysgu iddynt fel bod ganddynt fwy o annibyniaeth a pherchnogaeth o'u gwaith. Mae'r plant hefyd yn trefnu ac yn cymryd cyfrifoldeb am ddigwyddiadau ar draws yr ysgol. Mae pob plentyn yn cael ei annog a’i gefnogi i fod mor rhan o’r ysgol a’i chymuned ehangach â phosibl. Mae gan eco-gynghorau, cynghorau Chwaraeon a thimau Iaith oll ran i'w chwarae ym mywyd yr ysgol.


Rydym am i bob un o'n plant fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog - yn gyfranwyr mentrus, creadigol - yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus ac yn unigolion iach, hyderus wrth iddynt symud trwy fywyd.


        **************************

Children at Ysgol Awel y Mynydd play an integral part in their education. From deciding which topics they would enjoy learning through to making decisions that affect the whole school with the School Council.


They are taught assessment for learning techniques and skills so that they have greater independence and ownership of their work. The children also organise and take responsibility for events across the school. Eco-councils, Sports councils and Language teams all have a part to play in school life.


All children are encouraged and supported to be as much a part of the school and it’s wider community as possible. We want all of our children to be ambitious, capable learners - enterprising, creative contributors - ethical, informed citizens and healthy, confident individuals as they move through life.

Disgyblion / Pupils: Student Life

Lincs / Links

Dosbarthiadau / Classes

Gweithgareddau / Activities

Disgyblion / Pupils: List
bottom of page