Search
  • nicolajones992

Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales


Helo


Dewch o hyd i fanylion amgaeedig o cwrs newydd a allai fod o ddiddordeb i chi.


Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i’ch dewis iaith


Cliciwch yma am ddyddiadau ar gael ac i gofrestru:

https://www.adultlearning.wales/cym/cyrsiau/canlyniadau-cwrs?&subject=cefnogi-teuluoedd


Hello


Please find enclosed details of a new course that may be of interest to you.


We encourage and welcome correspondence in Welsh and will respond to your language choice


Click here for available dates and to sign up:

https://www.adultlearning.wales/en/courses/course-results?&subject=supporting-families
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t