Search
  • nicolajones992

CLWB GEMAU FIDEO MISOL: CHWEFROR / MONTHLY VIDEO GAMES CLUB: FEBRUARY

Mi fydd Clwb Gemau Fideo Misol Chwefror yn cynnal cystadleuaeth ar nos Iau, 24/02 i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Y dasg yw creu ar MINECRAFT rhywbeth sy’n gysylltiedig â Mawrth 1af, a bydd gwobrwyon i enillwyr y 2 grŵp oedran.

Cynhelir y sesiwn ar Zoom, heb Server y tro yma, felly mae’n bosib i bob fersiwn o MINECRAFT ymuno’n yr hwyl! Mae gofyn i bawb gofrestru ar gyfer y noson drwy anfon ebost at y Clwb neu dilyn y côd QR ar y poster.

* * *

The Monthly Video Games Club will be holding a competition on Thursday, 24/02 to celebrate St David's Day. The task is to create on MINECRAFT something related to March 1st, and there will be prizes for the winners of both age groups.

The session is hosted on Zoom, without a Server this time, so it is possible for all versions of MINECRAFT to join in the fun! Everyone is required to register for the evening by emailing the Club or following the QR code on the poster.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t