top of page
Search
  • nicolajones992

ESTYN

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig.

Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf 4ydd. Rydym yn falch iawn o rannu’r adroddiad terfynol gyda chi sy’n adlewyrchu’r holl waith caled, anhygoel a wnaed gan yr holl staff ers cyhoeddi’r adroddiad cyntaf. Trwy eu hymdrechion rydym wedi dangos yr hyn y gall yr ysgol ei wneud.

Mae’n bleser gennyf ddweud wrth yr holl rieni a gwarcheidwaid nad ydym bellach yn ysgol o dan fesurau arbennig a’n bod yn parhau i wella a gwneud cynnydd a chynnig y gorau a allwn i blant a chymuned Cyffordd Llandudno.

Rwyf am ddiolch i'r holl rieni a gwarcheidwaid sydd wedi ymddiried ynddom ac wedi gweithio gyda ni trwy gydol tair blynedd digynsail (a effeithiwyd gan y pandemig).

Rydym yn gyffrous i barhau â’r gwaith caled a’r cynnydd am y blynyddoedd i ddod.

Cawn weld pawb ym mis Medi a gobeithio y byddwch yn mwynhau'r gwyliau.

Diolch i bawb.

Mr G Evans

https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-07/Adroddiad%20monitro%20Awel%20Y%20Mynydd%202022.pdf

Pennaeth

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about flu vaccination for children and young people in 2022/23 Gwybodaeth am y ffliw i blant a phobl ifanc yn 2022/23

Post: Blog2_Post
bottom of page