top of page
Search
  • nicolajones992

Swydd Wag / Job Vacancy

CYMHORTHYDD ARLWYAETH LLANW

Cyflog £9.2480 yr awr (Tymor ysgol yn unig)

I weithio mewn cegin ysgol fel bo’r angen, i lenwi i fewn dros absenoldeb gweithwyr. Gallai’r swydd hon arwain at waith parhaol.


Ffurflenni cais i’w cael o 01492 575586 / catering@conwy.gov.uk


Oherwydd natur y swyddi byddwn yn gofyn am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Cofnodi Troseddau ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.


Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.


RELIEF CATERING ASSISTANT

Rate of pay: £9.2480 per hour (Term time only)


To work in the school kitchen as required, to cover staff absence. This post could lead to permanent employment.


Application forms may be obtained from 01492 575586 / catering@conwy.gov.uk


Due to the nature of the posts the successful candidate will be subject to a Disclosure by the Criminal Records Bureau.


In promoting equal opportunities Conwy welcomes applicants from all sections of the community. All disabled applicants who meet the essential job requirements will be guaranteed an interview

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about flu vaccination for children and young people in 2022/23 Gwybodaeth am y ffliw i blant a phobl ifanc yn 2022/23

Post: Blog2_Post
bottom of page