parents_edited_edited_edited.jpg

Prosbectws / Prospectus

 

Canllawiau coronafeirws

Yn gryno, gofynnwn:


Os oes gan eich plant unrhyw un o'r 3 phrif symptom, peidiwch â'u hanfon i'r ysgol ac archebu prawf PCR. Rhowch wybod i ni.


Os oes gan y plant unrhyw symptomau ehangach y cyngor yw archebu profion PCR neu gynnal profion LFD. Hefyd i'w cadw oddi ar yr ysgol nes eu bod yn well.


Nid ydym (gobeithio) yn mynd i weld ynysiadau torfol mwyach gan y bydd TTP yn cysylltu â chysylltiadau agosaf unrhyw blant / oedolion positif Covid â chyfarwyddiadau yn unig.


Mae'n ddyletswydd arnom o hyd i gadw pawb mor ddiogel â phosibl felly mae'r golchi dwylo, ei bellhau a'i ddal, ei finio, ei ladd ac mae rheolau eraill yn dal i fod yn berthnasol.

Pe bai achos yn digwydd yn yr ysgol neu'n lleol bydd yn rhaid i ni ailgyflwyno rhai neu'r cyfan o'r cyfyngiadau diogelwch.

 

Covid Guidance

In brief we ask that:

If your children have any of the 3 main symptoms please do not send them to school and book a PCR test. Please keep us informed.


If the children have any wider symptoms the advice is to book PCR tests or carry out LFD tests. Also to keep them off school until they are better.


We are not (hopefully) going to see anymore mass isolations as TTP will be contacting only the closest contacts of any Covid positive children/adults with instructions.


We still have a duty to keep everyone as safe as possible therefore the hand washing, distancing and catch it, bin it, kill it and other rules still apply.


If an outbreak was to happen in school or locally we will have to reintroduce some or all of the safety restrictions.

 

Lincs / Links

Polisi Iaith / Language Policy

Policies & Procedures

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Cinio Ysgol / School dinner

Ysgol Iach & Eco / Healthy & Eco School

Dewch i Goginio / Come & Cook

PDG

Adroddiad Blynyddol i Rieni / Annual Report

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion / National Schools Categorisation

 

Calendr Ysgol / School Calendar

DYDDIADAU - DATES

Dyma ddyddiadau'r tymor hyd at wyliau'r Haf

08.04.2022 Ysgol yn cau - Pasg
25.04.2022 Ysgol yn ail agor
02.05.2022 Gwyl y Banc
27.05.2022 Ysgol yn cau - Hanner Tymor
06.06.2022 Ysgol yn ail agor
24.06.2022 Diwrnod Hyfforddiant mewn swydd Clwstwr
15.07.2022 Ysgol yn cau - Gwyliau Haf

              ***************************
Here are the term dates until the summer break.

08.04.2022 School closes - Easter
25.04.2022 School reopens
02.05.2022 Bank Holiday
27.05.2022 School closes - Half term
06.06.2022 School reopens
24.06.2022 Cluster training day (School closed)
15.07.2022 School Closes - Summer Break

 

Gwisg Ysgol / School Uniform

 


Gwisg Ysgol y Cyfnod Sylfaen yw crys polo piws, siwmper lwyd tywyll gwddw crwn a sgert/trowsus llwyd neu du.


Gwisg Ysgol Cyfnod Allweddol 2 yw blows/crys gwyn, tei piws (ar gael o’r ysgol), siwmper lwyd tywyll gwddw ‘v’ a sgert/trowsus llwyd neu du.


Os hoffech archebu gwisg Ysgol i’ch plentyn, mae’n bosib gwneud hynny drwy’r busnesau canlynol:


Boppers Boutique, 1-3 Woodland Road West, Colwyn Bay. 01492 534421

www.boppers.co.uk


Brodwaith, Uned 1-7 Yr Hen Stablau, Pentrefoelas, Conwy. 01690 770393

www.brodwaith.co.uk


School Talk, 159 Mostyn Street, Llandudno. 01492 876995 (Dim gwefan ond mae ganddem dudalen Facebook)

 

The school uniform for the Foundation Phase will be a purple polo shirt, a grey round neck sweatshirt and grey or black skirt/trousers.


The school uniform for Key Stage 2 will be a white blouse/shirt, purple tie (available from the school), dark grey v neck jumper and grey or black skirt/trousers.


If you would like to purchase a school uniform for your child, they are available from the following suppliers:


Boppers Boutique, 1-3 Woodland Road West, Colwyn Bay. 01492 534421

www.boppers.co.uk


Brodwaith, Unit 1-7 Yr Hen Stablau, Pentrefoelas, Conwy. 01690 770393

www.brodwaith.co.uk


School Talk, 159 Mostyn Street, Llandudno. 01492 876995 (No website but they do have a Facebook page)