top of page
parents_edited_edited_edited.jpg

Prosbectws / Prospectus

Rhieni / Parents: Welcome

Canllawiau coronafeirws

Yn gryno, gofynnwn:


Os oes gan eich plant unrhyw un o'r 3 phrif symptom, peidiwch â'u hanfon i'r ysgol ac archebu prawf PCR. Rhowch wybod i ni.


Os oes gan y plant unrhyw symptomau ehangach y cyngor yw archebu profion PCR neu gynnal profion LFD. Hefyd i'w cadw oddi ar yr ysgol nes eu bod yn well.


Nid ydym (gobeithio) yn mynd i weld ynysiadau torfol mwyach gan y bydd TTP yn cysylltu â chysylltiadau agosaf unrhyw blant / oedolion positif Covid â chyfarwyddiadau yn unig.


Mae'n ddyletswydd arnom o hyd i gadw pawb mor ddiogel â phosibl felly mae'r golchi dwylo, ei bellhau a'i ddal, ei finio, ei ladd ac mae rheolau eraill yn dal i fod yn berthnasol.

Pe bai achos yn digwydd yn yr ysgol neu'n lleol bydd yn rhaid i ni ailgyflwyno rhai neu'r cyfan o'r cyfyngiadau diogelwch.

Rhieni / Parents: Text

Covid Guidance

In brief we ask that:

If your children have any of the 3 main symptoms please do not send them to school and book a PCR test. Please keep us informed.


If the children have any wider symptoms the advice is to book PCR tests or carry out LFD tests. Also to keep them off school until they are better.


We are not (hopefully) going to see anymore mass isolations as TTP will be contacting only the closest contacts of any Covid positive children/adults with instructions.


We still have a duty to keep everyone as safe as possible therefore the hand washing, distancing and catch it, bin it, kill it and other rules still apply.


If an outbreak was to happen in school or locally we will have to reintroduce some or all of the safety restrictions.

Rhieni / Parents: Text

Lincs / Links

Polisi Iaith / Language Policy

Policies & Procedures

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Cinio Ysgol / School dinner

Ysgol Iach & Eco / Healthy & Eco School

Dewch i Goginio / Come & Cook

PDG

Adroddiad Blynyddol i Rieni / Annual Report

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion / National Schools Categorisation

Rhieni / Parents: List

Calendr Ysgol / School Calendar

DYDDIADAU - DATES

Dyma dyddiadau'r tymor hyd at gwyliau'r Nadolig

05.09.2022 Ysgol yn agor
19.09.2022 Gwyl y Banc

27.10.22 Ysgol yn Cae- Hanner Tymor
28.10.22 Diwrnod Hyfforddiant
07.11.2022 Ysgol yn ail agor

18.11.2022 Plant Mewn Angen - mwy o fanylion i ddilyn

06.12.2022 Cyngerdd Dolig - Meithrin a Derbyn (yb ac yp) - amserlen i ddilyn

07.12.2022 Cyngerdd Dolig - Bl 1 & Bl2 (yp ag yh) amserlen i ddilyn

09.12.2022 Diwrnod Siwmper Nadolig

13.12.22 Cyngerdd Dolig - Bl3 & Bl4 (yp ag yh) amserlen i ddilyn

14.12.2022 Cyngerdd Dolig - Bl 5 & Bl6 (yp ag yh) amserlen i ddilyn

15.12.2022 - Pantomeim - Beauty & the Beast

23.12.2022 Ysgol yn cau - Gwyliau Nadolig

              ***************************
Here are the term dates until the Christmas break.

05.09.2022 School open
19.09.2022 Bank Holiday

27.10.22 School Closes - half term
28.10.22 Staff training Day
07.11.2022 School open

18.11.2022 Children in Need - more details to follow

06.12.2022 Christmas Concert - Meithrin a Derbyn (am & pm ) - Times to follow

07.12.2022 Christmas Concert - Bl 1 & Bl2 (pm & Evening) times to follow

09.12.2022 Christmas Jumper Day

13.12.22 Christmas Concert - Bl3 & Bl4 (pm & evening) times to follow

14.12.2022 Christmas Concert - Bl 5 & Bl6 (pm & evening) times to follow

15.12.2022 - Pantomime - Beauty & the Beast

23.12.2022 School Closes - Christmas holidays

Rhieni / Parents: HTML Embed

Gwisg Ysgol / School Uniform

Rhieni / Parents: Text


Gwisg Ysgol y Cyfnod Sylfaen yw crys polo piws, siwmper lwyd tywyll gwddw crwn a sgert/trowsus llwyd neu du.


Gwisg Ysgol Cyfnod Allweddol 2 yw blows/crys gwyn, tei piws (ar gael o’r ysgol), siwmper lwyd tywyll gwddw ‘v’ a sgert/trowsus llwyd neu du.


Os hoffech archebu gwisg Ysgol i’ch plentyn, mae’n bosib gwneud hynny drwy’r busnesau canlynol:


Boppers Boutique, 1-3 Woodland Road West, Colwyn Bay. 01492 534421

www.boppers.co.uk


Brodwaith, Uned 1-7 Yr Hen Stablau, Pentrefoelas, Conwy. 01690 770393

www.brodwaith.co.uk


School Talk, 159 Mostyn Street, Llandudno. 01492 876995 (Dim gwefan ond mae ganddem dudalen Facebook)

Rhieni / Parents: Quote

The school uniform for the Foundation Phase will be a purple polo shirt, a grey round neck sweatshirt and grey or black skirt/trousers.


The school uniform for Key Stage 2 will be a white blouse/shirt, purple tie (available from the school), dark grey v neck jumper and grey or black skirt/trousers.


If you would like to purchase a school uniform for your child, they are available from the following suppliers:


Boppers Boutique, 1-3 Woodland Road West, Colwyn Bay. 01492 534421

www.boppers.co.uk


Brodwaith, Unit 1-7 Yr Hen Stablau, Pentrefoelas, Conwy. 01690 770393

www.brodwaith.co.uk


School Talk, 159 Mostyn Street, Llandudno. 01492 876995 (No website but they do have a Facebook page)

Rhieni / Parents: Quote
bottom of page