top of page

Polisi Iaith

Sut mae y Ysgol yn gweithio

Mae gennym ddwy ffrwd yn yr ysgol:

Ffrwdd Gymraeg - Addysg yn Gymraeg gyda Sasneg o Flwyddyn 3.

Ffrwd Dysgwr Cymraeg - Adduysg yn Saesneg gyda Chymraeg ail-iaith o'r Meithrin.

Pan fyddwch chi'n gwneud eich dewis iaithwrth i'ch plentyn / plant fynd i mewn i'r Derbyn dyma'r ffrwdn byddan nhw ynddi am eu holl gyfnod yn Ysgol Awel y Mynydd. Mae symud o un ffrwd i'r llall bron yr yn fath â symud o un ysgol i'r llall. Os oes unrhyw bryderon academaidd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg nid ydynt yn cynnig symud plant i ysgol arall. Rydym yn gweithio yn yr un modd yn Ysgol Awel y Mynydd. Byddwn yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon a allai fod gennych chi neu'r ysgol.

Addysgir Cymreag a Saesneg i'r plant sy'n dod i mewn i'r meithrin gan mai dyma bolisi'r ysgol.

Pan fydd plant yn y Ffrws Cymraeg ni roddir gwersi Saesneg na llyfrau darllen Saesneg iddynt nes iddynt ddechrau blwyddyn 3. Mae hyn yr un fath ag ysgolion Cymraeg ar draws y wlad. Byddant yn derbyn gwersi Saesneg bob wythnos unwaith y byddant yng Nghyfnod Allweddol 2 ond cwblheir y mwyafrif o'r gwaith arall trwy gyfrwyng y Gymraeg.

Mae'r plant yn y Ffrwd Gymraeg yn gadael gyda medrau cwbl ddwyieithog. Ar hyn o bryd mae disgwyl iddynt gyrraedd Lefel 4 neu'n uwch yn Gymraeg a'r Saesneg.

Mae plant yn Ffrwd Dysgwyr Cymraeg yn cael gwersi Cymraeg a defnyddir Cymraeg atodol trwy gydol eu diwrnod ysgol. Mae gwasanaethau'n ddwyieithog ac anogir sgyrsiau i fod yn Gymraeg. Ar hyn o bryd mae disgwyl iddynt gyrraedd Lefel 4 neu'n uwch yn Saesneg

Mae bod yn ddwyieithog, waeth beth yw'r ieithoedd, yn fedr / sgil gwych i'w gael. Mae gan Gymru nod o gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg am ran i'w chwarae yn hyn. Gwelodd Duo Lingo gynnydd enfawr yn y Gymraeg yn cael ei dysgu ar ru platfform yn ystod y cyfnod clo. Mae llawer o bobl cyffredin ac enwog o Gymru yn siarad am sut mae'r Gymraeg a bod yn ddwy-ieithog wedi ehangu eu gorwelion o fewn Gymru a ledled y byd. Maent yn ymfalchio yn eu dwy-ieithrwydd.

Nid yw peidio gallu'r Gymraeg gartref yn rhwystr i chi na'ch plant. Pan mae'n rhaid i ni gyfiethu mae'n cadarnhau ein dealltwriaeth o'r iaith. Efallai y bydd rhieni eisiau dysgu Cymraeg hefyd ac os na, mae Staff Awel y Mynydd yma i helpu. Rydym yn gwybod y gall dewis ffrwdd iaith fod yn bederfyniad mawr ond dewch i siarad â ni cyn i chi wneud hynny.


Polisi Iaith / Language Policy: Student Life

Language Policy

How the School Operates

We have two streams in the school:-

Welsh Stream - Education in Welsh with English from Year 3.

English Learner Stream - Education is in English with Welsh.

When you make your language choices as your child/ren enter Reception this is the stream they will be in for their entire time at Ysgol Awel y Mynydd. Moving from on stream to another is nearly the same as moving from one school to another. If there are any academic concerns in Welsh medium schools they do not offer to move children to another school. We work in the same way at Ysgol Awel y Mynydd. We will work hard to address any concerns you or the school could have.

Children that enter Nursery are given both Welsh and English language opportunities as this is the school's policy.

When children are in the Welsh Stream they will not be given English lessons or English reading books until they enter Year 3. This is same as in wholly Welsh schools. They will receive English lessons each week once they are in Key Stag 2 but all other work is completed through the medium of Welsh.

The children in the Welsh Stream leave fully bilingual abilities. They are currently expected to attain Level 4 or higher in both Welsh and English.

Children in the Welsh Learner Stream have Welsh lessons and incidental Welsh is used throughout their school day. Assemblies are bilingual and conversations are encouraged to be in Welsh. When the children leave Awel y Mynydd they are currently expected to attain Level 4 or higher in English.

Being bilingual, regardless of the languages, is a fantastic ability/skill to have. Wales have a goal of achieving a million Welsh speakers and we all have a part to play in this. Duo Lingo saw a huge increase in Welsh being learnt on their platform during lockdown. Many famous and non-famous Welsh people talk about how doors have opened for them across the world let alone in Wales due to their ability to speak Welsh and being bilingual.

Non speaking Welsh at home isn't a barrier to you or your children. When we have to translate, it consolidates our understanding of the language. Parents might want to learn Welsh too and if not, Awel y Mynydd staff are here to help. We know that choosing a language stream can be a big decision but please come talk to us before you do.

Polisi Iaith / Language Policy: Student Life
bottom of page